بی رودربایستی فلسفه بیمه عمروسرمایه گذاری چیست؟

بی رودربایستی فلسفه بیمه عمروسرمایه گذاری چیست؟

اگر بخواهیم بی رو دربایستی بگوییم ، شما حداقل دهها روش سرمایه گذاری مطمئن و بهتر از بیمه عمر و سرمایه گذاری سراغ دارید. 
پس فلسفه بیمه عمرو سرمایه گذاری چیست؟
بی رودر بایستی همانطور که از نام این بیمه نامه بر می آید الویت اول این بیمه نامه "عمر" بیمه شده است و بدین معنی که اگر سرپرست خانواده روزی در میان خانوده اش نبود ، با استفاده از این بیمه نامه تبعات اقتصادی نبود پدر یا مادر بعنوان سرپرستان و نان آوران را جبران کند .
مرگ ناگهانی پدر یا مادر در هر خانواده علاوه بر تبعات عاطفی ، هزینه های سنگینی را متحمل خانواده داغدار می نماید و تا انحصار وراثت و برقراری داراییها و حقوق برای وراث چند ماهی زمان خواهد برد، فلسفه طراحی و وجود این بیمه نامه صرفا برای کاهش و تعدیل تبعات اقتصادی فوت سرپرستان است، " سود سرمایه گذاری ، پوشش از کار افتادگی و مستمری بازنشستگی مزایای دیگر این بیمه نامه است."

جالب است بدانید جمله ای که در بین مردم گفته میشود و تبدیل به ضرب المثل گردیده ، ضرورت به این بیمه نامه را دو چندان می نماید " به وقت تنگدستی آشنا بیگانه میگردد"
عمر ما بر خلاف اتومبیل ما در طول مدت یکبار دچار خسارت میشود ، اتومبیل ما 4 کوپن خسارت برای هر سال دارد ، شرکتهای بیمه کل خودروها را بیمه نموده و تحت پوشش قرار میدهندحتی ماشین تصادفی را بعد از تعمیر بیمه می کنند. درصورتی که شرکتهای بیمه همه مردم را بیمه نمی کنند بلکه افراد سالم و غیر بیمار و جوان را تحت پوشش بیمه عمر قرار میدهند و اگر کسی یکبار سکته یا جراحی اساسی کرده باشد را بیمه نمی کنند ، بنابراین امکان سرمایه گذاری حق بیمه در رشته عمر وجود دارد ولی کلیه خسارتها از حق بیمه های وصولی پرداخت میشود و مازادش در سرمایه گذاری شرکت داده میشود و اصلا قابل مقایسه با سایر سرمایه گذاریها نیست .
اکنون بی رودربایستی بعنوان سرپرست خانواده اگر یکی از بیمه نامه های "عمروسرمایه گذاری" ، " عمروتامین آتیه" ، " عمرو تشکیل سرمایه" و یا "عمر و پس انداز" را برای خود و همسرو فرزندانتان تهیه ننموده اید ، شب چگونه با آرامش سر بر بالین می گذارید؟

آرزوی شرکتهای بیمه سلامتی و عدم خسارت بیمه شدگان می باشد ، ولی این را هم در نظر بگیرید " حادثه همیشه طبق نظر ما اتفاق نیافتاده و خبر نمی کند" امیدواریم شما از بیمه نامه تهیه نموده خود ، فقط از مزایای حیات بهره مند شده و وام و سود دریافت نموده و شبها با آرامش سر بر بالین بگذارید.


همیشه به یاد داشته باشیم :

زندگی همیشه وفق مراد ما جریان ندارد ، برای مراحل سخت میتوان آماده بود و بی رودربایستی فلسفه بیمه عمر پوشش این لحظات سخت است این لحظات از زمان فوت سرپرست خانواده شروع شده و حداقل تا زمان انحصار وراثت ادامه دارد، حتی اگر بیمه عمر فاقد سود و سرمایه گذاری باشد از ملزومات زندگی امروزه ماست.

در تند باد حوادث مواظب خودتان باشید ......

 

/ 0 نظر / 11 بازدید